آ

(حرف ) الف لَیِّنه ، مقابل همزه یا الف متحرکه ، حرف اوّل است از حروف هجا، و در حساب جُمَّل آن را به یک دارند. این حرف چون در اوّل کلمه باشد گاه به همزه ٔ مفتوحه بدل شود، چون در آفکانه ، افکانه. آفسانه ، افسانه : ...


آآ

(اِخ) (کلمهء آلمانی به معنی آب) نام عدهء بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان. || نام رودخانهء ساحلی فرانسه (دریای شمال) که کشت و زرع سنتومر بدوست. طول آن 80 هزار گز.


آآر

(اِخ) رودخانه ای است در سویس که از گردنهء «گِرمَسل» سرچشمه گیرد و «برن» و «سُلور» را آبیاری کند و با «روس» و «لیما» و «تی یِل» یکی شده به رود رَن ریزد. طول آن 280 هزار گز.


آآرو

[رَ] (اِخ) شهری است در سویس کرسی ولایت آرگوی، در ساحل «آر»، دارای 12000 تن سکنه.


آء

(ع اِ) جِ آءه.


آئب

[ءِ] (ع ص) بازگردنده. ج، اُوّاب، اُیّاب.


آئبه

[ءِ بَ] (ع ص) مؤنث آئب. || (اِ) آبی که در نیمروز خورند.


آئرپلان

[ءِ رُ] (فرانسوی، اِ)(1) هواپیما. طیاره. آسمان پیما.
(1) - Aeroplane.


آارخیس

[اَ] (اِ) آرخیس. آرغیس. اَرغیس. پوست ریشهء امبرباریس یعنی زرشک و در دمشق و مصر آن را عودالریح خوانند.


آارس

[اُ رُ] (اِخ) نام بندری به دانمارک دارای 78000 مردم.


آئس

[ءِ] (ع ص) مأیوس. ناامید. نومید.


آاطریلال

[اَ] (اِ) آطریلال. رجوع به اَآطریلال و اِطریلال شود.


آئل

[ءِ] (ع ص) شیر ستبر. || هر چیز ستبر از روغن و عسل و مانند آن.


آالبرگ

[اُ بِ] (اِخ) نام بندری است به دانمارک دارای 43000 تن سکنه.


آئن

[ءِ] (ع ص) مرفّه و تن آسان.


آانس

[اَ] (اِ) سپند.


آءه

[ءَ] (ع اِ) نام درختی است و گویند بانک. (مهذب الاسماء). || ثمرهء درختی. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج، آء. || کلمه ای که بدان شتر را زجر کنند. (منتهی الارب). || حکایت از صوت و آواز هر چیز.


آئین

(اِ) رجوع به آیین شود.


آئینه

[نَ / نِ] (اِ) رجوع به آیینه شود.


آب

(اِ) نام ماه یازدهم از سال ملی یهود و ماه پنجم از سال عرفی و دیوانی آنان و غُرّهء آن بگفتهء مورخین قدیم با سلخ مرداد یا غُرّهء شهریور مطابق است. و این ماه نزد بنی اسرائیل ماه عزا و ماتم باشد. و بروز پسین آن وفات هارون است و...قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
لغت‌نامۀ دهخدا
شما می‌توانید معنی واژۀ مورد خود را در لغت‌نامۀ دهخدا مشاهده کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید

اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: