آب بین

(نف مرکب) آب شناس.


آب بینی

(حامص مرکب) عمل آب بین.


آب بینی

[بِ بی] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) مخاط. مُرگ. خلم.


آب پاش

(اِ مرکب) آوندی که بدان بر زمین و گُل و چمن آب پاشند. رشاشه. آب پاچ.


آب پاشی

(حامص مرکب) عمل آب پاشیدن بر گل و جز آن.


آب پخته

[پُ تَ / تِ] (اِ مرکب) آش اماج. || آب سرد. آب سر. || (ن مف مرکب) جوشانیده.


آب پز

[پَ] (ن مف مرکب) تخم مرغ یا گوشت به آب ساده و بی روغن پخته. مسلوق و مسلوقه.


آب پشت

[بِ پُ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) نطفه. منی. آب مردی :
آب رخ زآب پشت بگریزد
کآب پشت آب رویها ریزد.سنائی.


آب پنیر

[بِ پَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب)ماءالجبن. (تحفه).


آبت

[بِ] (ع ص) سخت گرم (روز).


آبتاب

(نف مرکب / ص مرکب) مشعشع.


آب تابه

[تا بَ / بِ] (اِ مرکب) ظرفی که در آن آب گرم کنند. || ابریق. آفتابه.


آب تاختن

[تَ] (مص مرکب) میختن. میزیدن. (صحاح الفرس) :
ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت
که از هیبتش شیر نر آب تاخت.رودکی.
و سنگ اندر کمیزدان و دشخواری آب تاختن. (التفهیم).


آب تبرستان

[بِ تَ بَ رِ] (اِخ) نام چشمه ای بر کوهی از تبرستان که گویند چون بانگ بر او زنی بازایستد و چون بازایستی روان شود.


آب تبریه

[بِ تَ بَ ری یَ] (اِخ) بگفتهء فرهنگ نویسان نام چشمه ای است نزدیک اردن که هفت سال روان و هفت سال خشک است.


آب تراز

[تَ] (اِ مرکب) طراز بنایان که در درون آب دارد.
- آب تراز کردن زمین؛ تسطیح آن برای جریان آب.


آب ترازو

[تَ] (اِ مرکب) دانش تسطیح زمین و کاریز سهولت جریان آب را.
- آب ترازو کردن؛ تسطیح زمین و کاریز بصورتی که آب جریان کند.


آب تراش کردن

[تَ کَ دَ] (مص مرکب) خراشیدن خیار و خربزه و امثال آن با کفچه سهولت مضغ را.


آب تره

[تَ رَ / رِ] (اِ مرکب) گیاهی است آبی با برگهای مایل بتدویر و زبانگز چون ترتیزک و در چهارمحال اصفهان آن را بَکلو گویند، و آن از احرار بُقول است.


آب تنزیه

[بِ تَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) پیش یهود آبی است آمیخته بخاکستر گاو سوخته [ گاوی سرخ که بنی اسرائیل بکشتن و سوختن آن مأمور شدند ] و چوب سرو و زوفا و ارغوان و آن را بر تن کسی که مس میت کرده ریزند، و آن کس که پس...قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
لغت‌نامۀ دهخدا
شما می‌توانید معنی واژۀ مورد خود را در لغت‌نامۀ دهخدا مشاهده کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید

اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: