آبار اعراب

[رِ اَ] (اِخ) نام شهرستانی به پنج فرسنگی اجفر میان اجفر و فید.


آبارالنحاس

[رُنْ نُ] (اِ مرکب)نامی است که کیمیاگران قدیم به مغنیسیا داده اند.


آبازه

[زَ] (اِخ) نام دیگر ابخاز و بنا به ضبط بعض لغویین در زبان ترکی ابخازی است.


آباط

(ع اِ) جِ اِبط.


آبافت

(اِ) آبفت.


آباقا

(اِخ) رجوع به اَباقا شود.


آبال

(ع اِ) جِ اِبِل.


آبان

(اِخ) نام فرشتهء موکل بر آب و تدبیر امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آبان واقع شود. || (اِ) ماه هشتم از سال شمسی مطابق برج عقرب و تشرین اول یعنی ماه دوم خزان میان مهر و آذر و آن را آبانماه و اَبان نیز گویند :
ز...


آبانگان

(اِ مرکب) نام روز آبان در ماه آبان است، و آن روز عید آن ماه باشد.


آبانگاه

(اِخ) نام فرشتهء موکل بر آب. || (اِ مرکب) نام روز دهم فروردین ماه، و گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است و مردان به آب درآیند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و زنان در آب شوند و این عمل را بر خود شگون و مبارک...


آبانی

(اِخ) تخلص میرزا نصرالله نام طهرانی از متأخرین شعرای ایران.


آبایان

(اِخ) آبایانی. نام کوهی است که گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است.


آب ابرو

[بِ اَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب)ترکیبی مایع که زنان ابروان بدو سیاه کنند.


آب استه

[] ( ) و اندر نواحی وی [ قصبهء پریم در جبل قارن ] چشمه های آبست که بیک سال اندر، چندین بار بیشترین مردم این ناحیت بدانجا شوند، آب استه با نبید و رود و سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از خدای و آن را چون...


آب افتاده

[اُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) میوهء نیم رَس. || متاعی در آب دریا یا رود تر شده و رنگ بگردانیده و زیان دیده.


آب الهی

[بِ اِ لا هی] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) آب محض و خالص از نباتی.


آب انار

[بِ اَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب)آبی که از فشردن انار گیرند.


آب انبار

[اَمْ] (اِ مرکب) خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را. || پارگین. (ربنجنی). || آبدان. آبگیر. تالاب. مصنع. بَرْخ.


آب انبار

[اَمْ] (اِخ) نام محلی کنار راه کازرون ببوشهر میان راهدار و برازجان در 1109100 گزی طهران.


آب انداختن

[اَ تَ] (مص مرکب)میختن ستور. || پختگی آغازیدن میوه. || جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن از دیگر اجزاء.قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
لغت‌نامۀ دهخدا
شما می‌توانید معنی واژۀ مورد خود را در لغت‌نامۀ دهخدا مشاهده کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید

اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: